OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz. U. z 2014, poz. 518 ze zmianami)

Burmistrz Mikołowa

podaje do wiadomości:

W wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXXVIII/752/2009 z dnia 29 września 2009 r. w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Jana Kawalca, została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego działka nr 302/100 o powierzchni 0,0905 ha, zapisana w księdze wieczystej KA1M/00066094/9 oraz jednostce rejestrowej G. 458 jako użytek RV, położona w Mikołowie przy ul. Jana Kawalca, obręb Śmiłowice.

Działka jest własnością Gminy Mikołów.

Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów (obciążeń),

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa (określonego dla potrzeb planu jako Paniowy, Śmiłowice) zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXV/351/2004 z dnia 31.08.2004 określona jest symbolem:

97MN ¦ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto). 

Opis działki:

Działka położona jest w Mikołowie przy ul. Jana Kawalca, obręb Śmiłowice. Sołectwo Śmiłowice położone jest przy drodze krajowej 44 (Mikołów ¦ Gliwice). Odległość od centrum Mikołowa wynosi ok. 7 km.

Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta. Teren działki porośnięty chwastami. Wokół działki ogrodzenie z siatki w bardzo złym stanie, nie podlegające sprzedaży. Działka posiada dostęp do drogi publicznej ¦ ul. J. Kawalca, poprzez  wydzieloną działkę gminną drogową o nawierzchni gruntowej i utwardzonej. Posiada możliwość uzbrojenia. Podłączenie obiektu do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci.

W otoczeniu znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz budynek mieszkalny wielorodzinny z zabudowaniami gospodarczymi.

Cena wywoławcza nieruchomości 71.000,- zł.

Cena sprzedaży opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług VAT w wysokości 23 %.

Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w przetargu wraz z podatkiem VAT winna być wpłacona w całości przed zawarciem notarialnej umowy przenoszącej własność.

Na podstawie art. 37 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, sprzedaż nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 cytowanej ustawy przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, mogą w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia składać wnioski o jej nabycie.

 

Ogłoszenie wywieszone zostało w siedzibie Urzędu Miasta Mikołów Rynek 16 na okres 6 tygodni.

Niniejsze ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych, w Biuletynie Informacji Publicznej www.mikolow.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16

Informacja o wywieszeniu tego wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Informacji udziela Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów Rynek