OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA MIKOŁOWA

o przystąpieniu do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko

podstawie art.17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.647 j.t. z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 39, art.40 oraz w związku z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.)

Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Mikołowa uchwał w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z podjęciem przez Radę Miejską Mikołowa uchwał w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

- uchwała nr XXXV/873/2013 z dnia 29 października 2013 r., gdzie obszar opracowania obejmuje teren przy ul. Chudowskiej / Ks. Górka;

 - uchwała nr XXXVI/900/2013 z dnia 26 listopada 2013 r., gdzie obszar opracowania obejmuje teren przy ul. Szkolnej;

- uchwała nr XXXVI/901/2013 z dnia 26 listopada 2013 r., gdzie obszar opracowania obejmuje teren przy ul. Szkolnej;

- uchwała nr XXXVI/902/2013 z dnia 26 listopada 2013 r., gdzie obszar opracowania obejmuje teren przy ul. Spyry i Wolnego;

- uchwała nr XXXVI/904/2013 z dnia 26 listopada 2013 r., gdzie obszar opracowania obejmuje teren przy ul. Spyry na granicy z gminą Ornontowice;

- uchwała nr XXXVI/905/2013 z dnia 26 listopada 2013 r., gdzie obszar opracowania obejmuje teren przy ul. Korfantego.

Uwagi i wnioski można składać do 30.05.2014r.  zgodnie z art.40 ustawy: w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: um@mikolow.eu

Zgodnie z art. 41 ustawy uwagi i wnioski złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 42 ustawy uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Mikołowa.