OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)  art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 z 2008 r., poz. 1227 z późn. zm.),

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla:

  1. terenu położonego przy ul. Pokoju,
  2. terenu położonego w rejonie ulicy Wolności w Paniowach,
  3. terenu położonego w granicach działek nr 79/1 i 78/1 przy ul. Gliwickiej,
  4. terenu położonego przy ul. Dzieńdziela,
  5. terenu obejmującego obszar przy zbiegu ul. Katowickiej i ul. Paprotek.

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 17 lutego do 17 marca 2014r. w siedzibie Urzędu Miasta Mikołowa, Rynek 16, 43-190 Mikołów, sala nr 3, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmian planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10.03.2014r.
w  siedzibie Urzędu Miasta Mikołowa, sala nr 3 o godz. 14.

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmian planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi, należy składać na piśmie do Burmistrza Mikołowa na adres Urzędu Miasta Mikołowa, Rynek 16, 43-190 Mikołów,
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2014r.

Zgodnie z art.46 pkt 1 oraz art.54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 z 2008 r., poz. 1227 z późn. zm.), projekty  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wymienione powyżej podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy wnosić do Burmistrza Mikołowa na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2014r.