KC-9/2016 Wykonanie robót budowlanych polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mikołów, transport i przekazanie do unieszkodliwienia na składowisku odpadów azbestowych.

Oferent jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia robót budowlanych właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej oraz  zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia robót organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy, właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu.