Wykonywanie usług sporządzania dokumentacji projektowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla obiektów budowlanych w specjalnościach budowlanych:

1. drogowej - Część 1

2 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - Część 2

3 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - Część 3

Numer ogłoszenia: 5398 - 2016; data zamieszczenia: 08.01.2016