BURMISTRZ MIKOŁOWA

ogłasza 

 II  przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki 1558/75 o powierzchni 0,0621 ha, położonej  w Mikołowie przy ul. Krakowskiej, obręb Mikołów, zapisanej w jednostce rejestrowej G.832 jako użytek B oraz w księdze wieczystej KA1M/00058318/7 Sądu Rejonowego w Mikołowie.

 

Działka jest własnością Gminy Mikołów.

Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów (obciążeń).

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/437/2004 z dnia 28.12.2004 r. nieruchomość określona jest jako:

117(a)UC – tereny usług centrotwórczych (brutto)

Ze szczegółowymi zapisami planu zagospodarowania przestrzennego należy zapoznać się                w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego.

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona w centralnej części Mikołowa, pomiędzy ul. Krakowską a ul. św. Wojciecha. Posiada kształt zbliżony do prostokąta, teren z lekkim spadkiem. Działka jest niezabudowana, porośnięta trawą, chwastami i kilkoma drzewami. Posiada bliski dostęp do sieci uzbrojenia terenu w postaci wodociągu, kanalizacji sanitarnej i sieci elektroenergetycznej. Sieci gazowe przebiegają wzdłuż ul. św. Wojciecha oraz ul. Krakowskiej.

Od strony północnej działka ogrodzona jest murowanym ogrodzeniem z przęsłami drewnianymi na fundamencie żelbetowym.

Dojazd do nieruchomości od ul. św. Wojciecha poprzez działki gminne nr 885/75 i 1231/68, na których urządzony jest parking. Do nabywcy należeć będzie rozebranie w niezbędnym zakresie ogrodzenia murowanego     i wykonanie dojazdu po uzgodnieniu z Urzędem Miasta Mikołów.

 

Podłączenie obiektu do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i  2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku                   o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. 2015, poz. 1774 ze zmianami) upłynął w dniu   25.03.2016 r.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 5 września 2016 r. o godz. 13.00 w sali nr 11 Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 220.000,00 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych).

 

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu powiększona zostanie o podatek od towarów i usług vat według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie stawka podatku vat wynosi 23%).

 

Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

 

Za datę wpłaty należności uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości                 22.000,00  zł (dwadzieścia dwa tysiące złotych) do dnia 30 sierpnia 2016 roku na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie                                Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042.

 

Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który:

-        wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia,

-        nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu,

-        odstąpił od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie – ulegnie przepadkowi.

 

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

-        dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych wszelkie dokumenty potrzebne do zawarcia umowy notarialnej,

-        oświadczenie o zapoznaniu się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości, jej położeniem i warunkami przetargu oraz ich akceptacją.

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winni przedstawić pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym, o ile ich uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

 

Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 roku            o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j. t. Dz. U. Z 2014, poz. 1380 ze zmianami).

 

Osoba, która wygrała przetarg zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

Koszty umowy notarialnej oraz opłaty sądowej pokrywa nabywca.

 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

 

Właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo odwołania przetargu lub uznania, że przetarg nie dał rezultatów.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014, poz. 1490).

Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na stronach internetowych www.mikolow.eu,                    w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów.

Informacji udziela Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów Rynek 16, tel. (032)3248 561 lub 567