BURMISTRZ MIKOŁOWA
ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony 

na dzierżawę  na okres trzech lat terenu parkingu usytuowanego przy ul. ks. Józefa Szafranka,  na części działek: nr 1778/51,  1041/43, 1779/51, 882/51, 1776/51, 1777/51, 184/51,1045/43, 413/51, 412/53, 239/53, 238/55 o łącznej powierzchni 1180 m2 z przeznaczeniem pod płatny parking  dla samochodów osobowych.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Mikołów, zapisana jest w księgach wieczystych KA1M/00048242/0, KA1M/00062360/7, KA1M/00036736/3, KA1M/00047382/6 Sądu Rejonowego w Mikołowie.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 września 2016 roku o godzinie 1330 w sali nr 11 Urzędu Miasta Mikołowa, Rynek 16.

Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego za 1180 m2 powierzchni parkingu  wynosi 3 540,00 zł i powiększona zostanie o podatek od towarów i usług vat, według stawki obowiązującej w czasie trwania dzierżawy - aktualna stawka podatku vat wynosi 23%.

Wylicytowany w przetargu czynsz dzierżawny wraz z podatkiem VAT będzie płatny kwartalnie.

Oprócz czynszu dzierżawnego Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych z dzierżawioną nieruchomością tj. podatek od nieruchomości, opłatę z tytułu wywozu odpadów komunalnych związanych z prowadzoną działalnością.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta  na okres 3 lat.

Osoba lub firma, która wygra przetarg i podpisze umowę na dzierżawę parkingu zobowiązana będzie  do:

  1. utrzymania  przedmiotu dzierżawy w należytym stanie technicznym,
  2. utrzymania porządku i czystości na parkingu i w jego bezpośrednim sąsiedztwie,
  3. odśnieżania parkingu,
  4. organizacji i obsługi parkingu zgodnie  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ruchu drogowego i bezpieczeństwa pracy (właściwego oznakowania parkingu płatnego, wskazanie w widocznym miejscu stawek za parkowanie, zapewnienia wyposażenia obsługi parkingu w widoczne odblaskowe ubrania, itp.)
  5. wyznaczenia, oznaczenia i nieodpłatnego udostępniania osobom niepełnosprawnym  jednego bezpłatnego miejsca parkingowego,
  6. umożliwienia przejazdu przez teren parkingu samochodów dojeżdżających do Zakładu Szklarskiego i samochodów posiadających zgodę na wjazd na teren gminny.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

    wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 1 500,00 zł  do dnia 30 sierpnia 2016 roku na rachunek w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie

    Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042

    Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Urzędu Miasta.

    Wadium wpłacone przez uczestnika, który:

  • wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego
  • nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu
  • odstąpił od zawarcia umowy dzierżawy w wyznaczonym terminie - ulegnie przepadkowi.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonej wysokości i terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

¦ dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych - wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru,
¦ oświadczenie o zapoznaniu się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości i warunkami przetargu oraz ich akceptacją.

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne, umocowane do działania w imieniu osób prawnych, winni przedstawić pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym, o ile ich uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą lub nikt nie przystąpi do przetargu.

Właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo odwołania przetargu lub uznania, że przetarg nie dał rezultatów.

Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Mikołów (www.mikolow.eu), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip. mikolow.eu) oraz wywieszone jest na na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Mikołów, Rynek 16, tel.: (32) 32 48 566 lub (32) 32 48 561.