BURMISTRZ MIKOŁOWA OGŁASZA
PUBLICZNE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE
NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

1.  W budynku Gimnazjum Nr 2 im. Jerzego Kukuczki przy ul. Krakowskiej 30 w Mikołowie, o powierzchni 14,00 m2

- sposób użytkowania: sklepik szkolny,
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 12,00 zł netto.

Wadium w wysokości 504,00 zł. 

2.  W budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich przy ul. bpa W. Bandurskiego 1 w Mikołowie, o powierzchni 14,97 m2

- sposób użytkowania: sklepik szkolny,
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 12,00 zł netto.

Wadium w wysokości 539,00 zł.

Umowy najmu zostaną zawarte i będą obowiązywać z chwilą rozstrzygnięcia poszczególnych przetargów, na czas oznaczony od dnia 1 września 2016 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku.

Czynsz najmu nie będzie naliczany za lipiec i sierpień 2017 roku oraz za lipiec i sierpień 2018 roku.

Przetargi odbędą się w dniu 8 sierpnia 2016 roku, kolejno o godz. 13.00 i 13.15, w świetlicy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2.

Wadia na przetargi na najem lokali użytkowych należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Mikołów, Mikołów, Rynek 16 lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowskim Banku Spółdzielczym (nr rachunku bankowego 65 8436 0003 0000 0000 0071 0042), na dzień przed przetargiem (warunek ten jest spełniony, jeśli kwota wadium wpłynie na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień przetargu).

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Mikołów w razie uchylenia się najemcy, który wygrał przetarg, od podpisania umowy najmu w terminie wyznaczonym przez Gminę Mikołów, jednak nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty przetargu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Mikołów również w sytuacji, gdy najemca, wyłoniony w przetargu, zamierzający prowadzić w lokalu działalność gospodarczą, który w dniu przetargu nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie złożył wniosku o wpis w terminie 7 dni od daty przetargu.

Przetargi będą prowadzone według „Regulaminu przetargów ustnych (aukcji) na najem lokali użytkowych”, ustalonego Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr 219/192/15 z dnia 11 maja 2015 roku, który jest dostępny w Referacie Lokalowym i Dodatków Mieszkaniowych Urzędu Miasta Mikołów, ul. Kolejowa 2, tel.: (32) 32 48 447 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów (www.bip.mikolow.eu).

Przystępujący do przetargu powinien przed otwarciem przetargu złożyć oświadczenie o treści przewidzianej w załączniku Nr 2 do przywołanego wyżej Zarządzenia w sprawie „Regulaminu przetargów ustnych (aukcji) na najem lokali użytkowych”.

Wyżej wymienione lokale użytkowe będzie można oglądać po uzgodnieniu terminu z pracownikiem Referatu Lokalowego i Dodatków Mieszkaniowych Urzędu Miasta Mikołów, ul. Kolejowa 2, tel.: (32) 32 48 447.

Informuje się, iż najemca, prowadząc sklepik szkolny, jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących od 1 września 2015 roku przepisów art. 52c ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 594). Nieprzestrzeganie przez najemcę wyżej wymienionych przepisów, w trakcie prowadzenia przez niego w lokalu użytkowym działalności gospodarczej, będzie podstawą do wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego bez zachowania terminu wypowiedzenia.

Niniejsze ogłoszenie podano do publicznej wiadomości również poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na I piętrze w budynku Urzędu Miasta Mikołów przy Rynku 16, na tablicy ogłoszeń w budynku Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów (www.bip.mikolow.eu) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Mikołów (www.mikolow.eu).

Organizatorem przetargów jest Burmistrz Mikołowa, z siedzibą przy Rynku 16 w Mikołowie.

Każdy z przetargów może zostać odwołany bez podania przyczyny.