Burmistrz Mikołowa
o g ł a s z a
II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Krótkiej, obręb Mikołów, składającej się z działek nr 2611/101 i 2609/101 o powierzchni łącznej 0,0056 ha zapisanej w księdze wieczystej KW KA1M/00000288/6 Sądu Rejonowego w Mikołowie oraz jednostce rejestrowej G. 1821 jako użytek „B”, stanowiącej własność Gminy Mikołów.

Dział III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu dzielnicy Centrum, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/437/2004 z dnia 28.12.2004 r. nieruchomość określona jest symbolem:

71 MN ¦ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto).

Z pełnymi zapisami planu należy zapoznać się w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mikołów pokój nr 3.

Nieruchomość nie może stanowić samodzielnej działki budowlanej.

Przylega bezpośrednio do ul. Krótkiej. Nieruchomość o kształcie złożonym z trójkąta i wąskiego wydłużonego prostokąta. Działka nieogrodzona. Lekko zróżnicowana w pionie. Nieruchomość stanowi teren niezabudowany.
W najbliższym sąsiedztwie znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, który przeprowadzono 21 maja 2013 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. 2010, Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) upłynął w dniu 21.03.2013 r.

Przetarg odbędzie się 10 stycznia 2014 r. o godz. 14:00 w sali nr 11 urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16.

Cena wywoławcza wynosi 4.000,00 zł.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług VAT w wysokości 23%.

Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie w całości nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej.

Za datę wpłacenia ceny uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 400,00 zł do dnia 07 stycznia 2014 r., na rachunek:

Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie

Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042.

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który:

- wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia,
- nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub  zamknięcia przetargu,
- odstąpił od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie ulegnie przepadkowi.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

- dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych - aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru ,
- oryginał dowodu wpłaty wadium,
- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości oraz akceptacji przedmiotu i warunków przetargu,
- pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winny przedstawić pełnomocnictwa z notarialnie potwierdzonym podpisem, o ile ich uprawnienia do działania w imieniu osób prawnym nie wynikają z innych dokumentów.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą lub nikt nie przystąpi do przetargu.

Osoba, która wygrała przetarg zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty umowy notarialnej oraz opłaty sądowej pokrywa nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. 2004 nr 167, poz. 1758 z póź. zm.)

Właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo odwołania przetargu lub uznania, że przetarg nie dał rezultatów.

Informacji udziela Urząd Miasta Mikołów tel. (32) 3248-561

Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Mikołów (www.mikolow.eu), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów.