Burmistrz Mikołowa

ogłasza  I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Mikołów, położonych w Mikołowie k. m. 8, przy ul. Jaśminów, obręb Mikołów, zapisanych w księdze wieczystej KA1M/00009867/2 oraz jednostce rejestrowej G. 630 jako użytek R IIIb i R IVa  dla działki 2445/52 oraz R IVa dla pozostałych działek, oznaczonych numerami:

Nr działki

Powierzchnia

Cena wywoławcza

Wysokość wadium

2445/52

0,2154 ha

200.000 zł

20.000 zł

2446/52

0,1257 ha

190.000 zł

19.000 zł

2447/52

0,1089 ha

150.000 zł

15.000 zł

Dział IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów (obciążeń).

W dziale III księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe: Prawo drogi opisane bliżej w § 5 umowy notarialnej z dnia 16.10.1912 r. dla każdoczesnych właścicieli nieruchomości Mikołów wykaz 640, wpisano dnia 12.11.1912 r., przepisano dnia 22.11.1958 r.

Prawo drogi nie dotyczy przedmiotowych działek, lecz działek 144/25 i 143/25.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu określonego dla potrzeb planu jako Gronie, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXXI/464/2005 z dnia 22.02.2005 określone są symbolami:

dla działek 2445/52 oraz 2447/52

10(a)MN ¦ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto), K12D ¦ adaptowana droga dojazdowa (w części adaptowane istniejące odcinki dróg polnych, szer. w liniach rozgr. 10 m

dla działki 2446/52

10(a)MN ¦ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto).

Z pełnymi zapisami planu należy zapoznać się w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mikołów, pokój nr 3.

Opis działek

Działki są położone w Mikołowie przy ul. Jaśminów, w strefie śródmiejskiej. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się tereny niezabudowane oraz w dalszej odległości budynki mieszkalne jednorodzinne.

Działki niezabudowane, płaskie, teren lekko podmakający.

Dojazd i dojście od ulicy Jaśminów poprzez działkę dojazdową 2448/52, stanowiącą własność Gminy Mikołów.

Istnieje możliwość uzbrojenia w wodę i energię elektryczną (w ulicy Jaśminów).

Opis działki 2445/52

Przez centralną część działki od południowego-zachodu po północny-wschód przebiegają wodociągi: nieczynny, wyłączony z eksploatacji rurociąg DN 1200 mm oraz czynna magistrala DN 1200 mm.

Na działce występują utrudnienia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu na obszarze zajmującym ponad połowę jej powierzchni.

Strefa ochronna (techniczna) dla wodociągu czynnego, w której nie należy budować obiektów, sadzić drzew i krzewów, a ogrodzenia, drogi i place winny być wykonane z materiałów rozbieralnych wynosi po minimum 10 mb z obu jego stron.

Dla rurociągów nieczynnych, wyłączonych z eksploatacji Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach nie ustanawia stref technicznych, jak również nie jest wymagane wykonanie zabezpieczeń.

GPW S.A. zastrzega sobie prawo dostępu w ramach strefy technicznej w celach związanych z usuwaniem awarii oraz konserwacją wodociągu.

Opis działki 2446/52

Na północny-zachód od działki przebiegają wodociągi: nieczynny wyłączony z eksploatacji DN 1200 mm oraz czynna magistrala DN 1200 mm.

Dla przedmiotowej działki nie stanowią utrudnień w przyszłej zabudowie.

Opis działki 2447/52

Na północny-zachód od działki przebiegają wodociągi: nieczynny wyłączony z eksploatacji DN 1200 mm oraz czynna magistrala DN 1200 mm.

Dla przedmiotowej działki utrudnienia w przyszłej zabudowie i zagospodarowaniu terenu wystąpią na obszarze ok. 90 mkw w północnej części działki.

Strefa ochronna (techniczna) dla wodociągu czynnego, w której nie należy budować obiektów, sadzić drzew i krzewów, a ogrodzenia, drogi i place winny być wykonane z materiałów rozbieralnych wynosi po minimum 10 mb z obu jego stron.

Dla rurociągów nieczynnych, wyłączonych z eksploatacji Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach nie ustanawia stref technicznych, jak również nie jest wymagane wykonanie zabezpieczeń.

GPW S.A. zastrzega sobie prawo dostępu w ramach strefy technicznej w celach związanych z usuwaniem awarii oraz konserwacją wodociągu

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. 2010, nr 102, poz. 651 ze zmianami) upłynął w dniu 9.08.2013 r.

Przetargi odbędą się 25 października 2013 r. w sali na 11 Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16:

przetarg na sprzedaż działki nr 2445/52 o godzinie 14:30

przetarg na sprzedaż działki nr 2446/52 o godzinie 14:45

przetarg na sprzedaż działki nr 2447/52 o godzinie 15:00

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług vat w wysokości 23 % i podlega zapłacie nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

Za datę wpłaty należności uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu do dnia 21 października 2013 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie

Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042.

Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który:

¦ wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia,

¦ nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu,

¦ odstąpił od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie ¦ ulegnie przepadkowi.

3. W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

¦ oryginał dowodu wpłaty wadium,

¦ dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych ¦ aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru,

¦ oświadczenie o zapoznaniu się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości, jej położeniem i warunkami przetargu oraz ich akceptacją.

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winni przedstawić pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym, o ile ich uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów.

4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

5. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

6. Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j. t. Dz. U. z 2004, Nr 167, poz. 1758 ze zmianami).

7. Osoba, która wygrała przetarg zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty umowy notarialnej oraz opłaty sądowej pokrywa nabywca.

8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

10. Właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo odwołania przetargu lub uznania, że przetarg nie dał rezultatów.

Informacji udziela Urząd Miasta Mikołów tel. (032) 3248 566 lub (32) 3248 561.

Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów www.mikolow.eu

Zapraszamy do udziału w przetargu