Opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam oraz obiektów handlowych w pasie drogowym  

Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

 1. jezdni do 20 % szerokości - 3,00 zł
 2. jezdni powyżej 20 % do 50 % szerokości - 5,00 zł
 3. jezdni powyżej 50 % szerokości - 7,00 zł
 4. chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i pieszo-jezdnych - 2,00 zł
 5. pozostałych elementów pasa drogowego nie wymienionych w pkt 1 ÷ 4 -1,00 zł 

Za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych ustala się następujące stawki roczne opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

 1. w pasie drogowym – 20,00 zł
 2. na drogowym obiekcie inżynierskim - 100,00 zł 

Za umieszczenie obiektów i urządzeń budowlanych oraz reklam ustala się następujące stawki opłat:

 1. za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego przez rzut poziomy umieszczonego obiektu handlowego lub usługowego - 4,00 zł
 2. za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego przez rzut poziomy umieszczonych innych niż wymienione w pkt 1 obiektów lub urządzeń budowlanych - 3,00 zł
 3. za każdy dzień zajęcia związanego z umieszczeniem 1 mpowierzchni reklamy- 5,00 zł
 4. za każdy dzień zajęcia związanego z umieszczeniem 1m2 powierzchni reklamy na  gminnych słupkach umiejscowionych w pasie drogowym - 1,00 zł
 5. dla reklam świetlnych i podświetlanych stawkę opłaty określonej w pkt 3 podwyższa się o 100 % 

Za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności ustala się stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego:

 1. ogródki letnie - 3,00 zł
 2. zagospodarowanie terenu przyległego do działki na własny użytek z przeznaczeniem tylko na ogródek przydomowy lub zagospodarowanie drobną zielenią - 0,10 zł
 3. pozostałe -2,00 zł 

Obiekty i urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej:

W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się stawkę opłaty za zajęcie 1 mpasa drogowego, za każdy dzień zajęcia, bez względu na zajętą część pasa drogowego oraz lokalizację - 0,50 zł

Za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu, ustala się następujące stawki roczne opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej:
a) w pasie drogowym – 10,00 zł
b) na drogowym obiekcie inżynierskim – 20,00 zł.