Wydanie zezwolenia na niestosowanie się do znaków B-5 i B-18 na drogach gminnych Gminy Mikołów.

Zezwolenia upoważnia do niestosowania się do znaków drogowych B-5 i B-18 zlokalizowanych na drogach gminnych Gminy Mikołów
Podstawa prawna
Ustawa Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. nr 177 poz. 1729 z 2003 r.).
Wymagane dokumenty
1. Wniosek
2. Kopia/e dowodów rejestracyjnego/ych – nie dotyczy zezwoleń na okaziciela,
3. Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające, iż nie może wskazać konkretnych pojazdów ciężarowych wraz z uzasadnieniem,
4. Kopię udzielonego pełnomocnictwa wraz z kopią opłaty skarbowej w kwocie 17 zł (jeśli w imieniu właściciela występuje pełnomocnik)