Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Mikołowa
Rynek 16, pok. nr 1, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 84 02, 324 85 01
e-mail: um@mikolow.eu

Jednostka obsługująca

Referat Utrzymania Infrastruktury
Rynek 20, I piętro, pokój nr 8
tel.: (32) 324 84 77 do 78
e-mail: bgk.3@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do czwartku od 730 do 1530
piątek od 730 do 1400

Wydanie zezwolenia na budowę lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej do nieruchomości, pól uprawnych

 1. Zezwolenie na lokalizację zjazdu wydaje zarządca drogi w drodze decyzji administracyjnej lub umowy cywilnoprawnej.
 2. W zezwoleniu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2004 r., nr 204 poz. 2086 z późn. zmianami).
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.).
 3. Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek.
 2. Mapa (2 egz.) w skali 1:1000 lub 1:500 z planem zagospodarowania działki z zaznaczoną lokalizacją zjazdu.
 3. Informacja o zgodności zagospodarowania przestrzennego nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (tzw. opinia lokalizacyjna).
 4. Informacja o charakterze obiektu:
  • sposobie wykorzystania terenu,
  • wielkości obiektu,
  • wielkości i strukturze ruchu generowanego przez obiekt,
  • informacja na temat miejsc postojowych.
 5. Kopia dokumentu poświadczającego tytuł prawny do nieruchomości.
 6. Kopia udzielonego pełnomocnictwa wraz z kopią opłaty skarbowej w kwocie 17 zł (jeśli w imieniu właściciela nieruchomości występuje pełnomocnik).
 7. Kopia opłaty skarbowej w kwocie 82 zł (jeśli wniosek dotyczy zjazdu publicznego).

Opłaty

W przypadku, gdy zjazd nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego - za wydanie decyzji - 82,00 zł.

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej lub sporządzenie umowy cywilnoprawnej.

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Odbiór decyzji lub umowy cywilnoprawnej osobiście lub za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Burmistrza Mikołowa, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.