Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Gospodarki Mieniem
pokój nr 15, parter, Rynek 16
tel.: 32 324 85 63, 32 324 85 64
e-mail:
zagospodarowanie.przestrzenne@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (w przypadku braku planu przestrzennego)

 1. Decyzje wydaje się po uzgodnieniu z następującymi instytucjami:
 • wojewodą, zarządem województwa, zarządem powiatu,
 • Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach,
 • Okręgowym Urzędem Górniczym w Gliwicach,
 • organem administracji geologicznej,
 • organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych,
 • organami właściwymi w sprawach melioracji wodnych,
 • właściwym zarządcą drogi.
 1. Przed wydaniem decyzji przeprowadza się analizę funkcji oraz cech zabudowy w zakresie funkcji, gabarytów i formy architektonicznej.
 2. Wydanie decyzji jest możliwe w przypadku spełnienia następujących warunków:
 • co najmniej jedna działka sąsiednia musi być zabudowana,
 • teren musi mieć dostęp do drogi publicznej,
 • uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego,
 • teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
 1. W przypadku, gdy wniosek o ustalenie warunków zabudowy dotyczy obszaru, w odniesieniu do którego istnieje obowiązek sporządzenia planu miejscowego, postępowanie administracyjne zawiesza się do czasu uchwalenia planu.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek.
 2. Mapy sytuacyjne w skali 1:1 000 z naniesionymi granicami działek (10 egzemplarzy).
 3. Mapy orientacyjne w skali 1:5 000 z zaznaczonym terenem objętym wnioskiem (10 egzemplarzy).
 4. Planowane zagospodarowanie terenu przedstawione w formie opisowej i graficznej.
 5. Wypis z rejestru gruntów, dotyczący działki wnioskodawcy i działek sąsiednich.

Opłaty

Za wydanie decyzji o warunkach zabudowy, ustaleniu lokalizacji celu publicznego - 107,00 zł.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 2. W przypadku spraw, które podlegają art. 62 ust. 1 (w przypadku postępowania dotyczącego warunków zabudowy), art. 58 ust. 1 (w przypadku postępowania dotyczącego celu publicznego) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym sprawa zostaje zawieszona w formie postanowienia.

Termin załatwienia sprawy

Do 65 dni w Urzędzie Miasta od daty złożenia wniosku. W przypadku konieczności uzgodnienia z organami wymienionymi w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, termin załatwienia sprawy zostaje związany z uzyskaniem odpowiednich postanowień od ww. organów.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Odbiór postanowienia oraz decyzji osobiście lub za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Tryb odwoławczy

Od decyzji o warunkach zabudowy (ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem burmistrza Mikołowa, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Na postanowienie można złożyć skargę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem burmistrza Mikołowa, w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.