Sprawozdania finansowe z realizacji budżetu miasta Mikołowa za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku.