Sprawozdania finansowe z realizacji budżetu miasta Mikołowa za okres od początku roku do dnia 31 marca 2015 roku.