1. Postanowienie - odmowa wszczęcia postępowania w sprawiewydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodyna realizację przedsięwzięcia Przetwarzanie odpadów z węglików spiekanych.

2. Postanowienie – brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia - Innowacyjna technologia produkcji folii i płyt na bazie uzyskanego reglanulatu – budowa stalowej hali magazynowej

3.  Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia Budowa lakierni elementów meblowych i dekoracyjnych w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 65

4. Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia Budowa lakierni elementów meblowych i dekoracyjnych w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 65

5. Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania wsprawie wydawania decyzji o środowiskowychuwarunkowaniach zgody realizacji przedsięwzięcia „Instalacja węzła wytwarzania produktu pn.: „BioCarbohumus”o wydajności do 200 tys. Mg/rok na terenie ZakładuPrzeróbczego Z-12 „Haldex – Panewniki”. Lokalizacja:43-190Mikołów, ul. Kościuszki 200”

6. Postanowienie – obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia Budowa lakierni elementów meblowych i dekoracyjnych na terenie zakładu Lumatech Lucjan Weiner w Mikołowie przy ul. Reymonta 12

7. Przebudowa istniejących rowów odwadniających naterenie sołectwa Borow Wieś położonych na odcinku zalewiska WN57/00 (w rejonie ulicy Piaskowej) do cieku Promna

8. Przebudowa istniejących rowów odwadniających naterenie sołectwa Borow Wieś położonych na południe od ul. Gliwickiej (wzdłuż ulic: Równoległa, Dąbrowa i Gołębia) do cieku Promna

9. Zmiana sposobu użytkowania hali garażowej z obiektami towarzyszącymi - na halę rozbiórki pojazdów w obrębie eksploatowanej stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji

10. Instalacja węzła wytwarzania produktu pn:"BioCarbohumus" o wydajności d 200 tys.Mg/rok na terenie Zakładu Przeróbczego Z-12"Hadex - Panewniki"

11. Zakup środków trwałych w postaci zestawu śrutowniczo-lakierniczego z możliwością cynkowania, systemu dozującego piankę poliuretonowa, gilotyny, prasy krawędziowej, oświetlenia hali oraz plotera kolorowego.