Oferta na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Wzmocnienie pomocy społecznej i działalności charytatywnej”

 Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536
z późn. zm.)

 Burmistrz Mikołowa
podaje do publicznej wiadomości

 

treść oferty na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Wzmocnienie pomocy społecznej i działalności charytatywnej”, złożonej
w dniu 21 listopada 2011 roku przez Stowarzyszenie Pomocna Dłoń - Krystyn
i Sympatyków.

 Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 wyżej wymienionej ustawy: „Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty”.

 Uwagi należy kierować pod adres poczty elektronicznej bgr@mikolow.eu bądź przesłać pocztą tradycyjną pod adres: Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów (z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego „Wzmocnienie pomocy społecznej i działalności charytatywnej”).

 Pełną treść oferty na dofinansowanie realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej w formacie (pdf).