WNIOSKI, POSTULATY I ZAPYTANIA

  z posiedzenia Komisji RM Nr 1 ds. Samorządu, które odbyło się dnia 24 sierpnia 2016 roku -  Protokół Nr 18/2016.

 1. Projekt uchwały nr 140/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok, Komisja zaopiniowała pozytywnie zmiany w budżecie w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, 750 Administracja publiczna oraz 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. SK

 2. Komisja wnosi do Burmistrza Mikołowa o zabezpieczenie w budżecie miasta Mikołów na 2017 rok środków finansowych na realizację zadań z działu: 010 Rolnictwo i łowiectwo, 750 Administracja publiczna, 752 Obrona narodowa oraz 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na poziomie nie mniejszym niż w 2016 roku.   SK

3. Ponadto na posiedzeniu Komisji RM Nr 1 ds. Samorządu w dniu 24 sierpnia 2016 roku:

a) Radna Krystyna Świerkot zwróciła się z prośbą o dokonanie przeglądu placów zabaw oraz o udzielenie informacji o terminie ostatnio dokonywanych przeglądów. ZUK

b) Radna Ewa Chmielorz poinformowała, że przy ul. Zamkowej na wysokości pomnika św. Jana (po drugiej stronie ulicy) mieszkańcy mają problem z wjazdem na posesję, ze względu na uskok, który tam powstał. W związku z powyższym wystąpiła z wnioskiem o sprawdzenie, czy uskok ten nie powstał w wyniku prowadzonych prac kanalizacyjnych oraz rozeznanie czy byłaby możliwość naprawy wjazdu w ramach gwarancji. Jeżeli nie będzie możliwości naprawy wjazdu w ramach gwarancji wnosi o wystąpienie do Zarządu Dróg o wykonanie remontu naprawczego przedmiotowego fragmentu drogi. BGK, ZIM   

                                              Przewodniczący Komisji RM Nr 1

                                                                (Jan Wycisło)