- projekt uchwały nr 133/2017 w sprawie finansowego wsparcia Policji

- projekt uchwały nr 134/2017 w sprawie nadania nazw: Sowia, Jastrzębia, Skowronków, Szpaków, Drozdów drogom wewnętrznym w Mikołowie 

- projekt uchwały nr 135/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Mikołowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Mikołowie

- projekt uchwały nr 136/2017 w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Mikołowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Marii Konopnickiej w Mikołowie

- projekt uchwały nr 137/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Gustawa Morcinka w Mikołowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 im. Gustawa Morcinka w Mikołowie

- projekt uchwały nr 138/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Mikołowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 im. Jana Pawła II w Mikołowie

- projekt uchwały nr 139/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Mikołowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Mikołowie

- projekt uchwały nr 140/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Wojciecha Korfantego w Mikołowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 im. Wojciecha Korfantego w Mikołowie

- projekt uchwały nr 141/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Janusza Korczaka w Mikołowie, obejmującej strukturę organizacyjną klas I - III w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 11 im. Janusza Korczaka w Mikołowie obejmującą strukturę organizacyjną klas I - III

- projekt uchwały nr 142/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Józefa Janika w Mikołowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 12 im. Józefa Janika w Mikołowie

- projekt uchwały nr 143/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok

- projekt uchwały nr 144/2017 w sprawie opłaty od posiadania psów na 2018 rok

- projekt uchwały nr 145/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018

- projekt uchwały nr 146/2017 w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

- projekt uchwały nr 147/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018

- projekt uchwały nr 148/2017 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa 

- projekt uchwały nr 149/2017 w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów i studentów wytypowanych przez komisję ds. rozpatrywania wniosków o udzielenie stypendiów Burmistrza Mikołowa

- projekt uchwały nr 150/2017 w sprawie zmian w budżecie 2017 rok

- projekt uchwały nr 151/2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2028

- informacja dot. posiedzeń komisji Rady Miejskiej Mikołowa, na których omawiane będą poszczególne projekty uchwał

- projekt uchwały nr 154/2017 w sprawie częściowej zmiany uchwały nr XXXV/686/2017 z dnia 24 października 2017 roku w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Mikołowie