- projekt uchwały nr 74/2017 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na modernizacji źródeł ciepła

- projekt uchwały nr 75/2017 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Młyńskiej

- projekt uchwały nr 76/2017 w sprawie zmiany uchwały nr VIII/134/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- projekt uchwały nr 77/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/401/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów

- projekt uchwały nr 78/2017 w sprawie przeznaczenia do zbycia działki położonej w Mikołowie przy ul. Na Wzgórzu, obręb Mikołów

- projekt uchwały nr 79/2017 w sprawie przeznaczenia do zbycia działki położonej w Mikołowie przy ul. Na Wzgórzu, obręb Mikołów

- projekt uchwały nr 80/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mikołowa z tytułu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2016 rok

- projekt uchwały nr 82/2017 w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczych Straży Pożarnych

- projekt uchwały nr 81/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Gliwickiej i Rety Śmiłowickiej w Mikołowie

- projekt uchwały nr 83/2017 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Mikołów

- projekt uchwały nr 84/2017 w sprawie dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków

- projekt uchwały nr 85/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

- projekt uchwały nr 86/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

- projekt uchwały nr 87/2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2028

- projekt uchwały nr 88/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Mikołowa za rok 2016

- projekt uchwały nr 89/2017 w sprawie zmiany uchwały XXXI/635/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulic oraz osiedla w Mikołowie