- sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 rok

- projekt uchwały nr 44/2017 w sprawie podjęcia przez Rząd działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce

- projekt uchwały nr 49/2017 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów

- projekt uchwały nr 50/2017 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

- projekt uchwały nr 51/2017 w sprawie zezwolenia na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Mikołów

- projekt uchwały nr 53/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień dotyczących kierowania osób do uczestnictwa w zajęciach realizowanych w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie

- projekt uchwały nr 54/2017 w sprawie przyjęcia dokumentu "Zintegrowana strategia rozwoju dla obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2017-2025" w ramach projektu partnerskiego "J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST"

- projekt uchwały nr 45/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla obszaru położonego przy ul. Sosnowej

- projekt uchwały nr 47/2017 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. ks. Górka 46

- projekt uchwały nr 48/2017 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Cieszynie przy ul. Gołębiej 4

- projekt uchwały nr 52/2017 w sprawie Statutu Dziennego Domu Pomocy w Mikołowie

- projekt uchwały nr 56/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

- projekt uchwały nr 57/2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2028

- projekt uchwały nr 55/2017 w sprawie podjęcia działań związanych z przygotowaniem budżetu obywatelskiego na rok 2018

Sprawozdanie z działalności statutowej ŚOB w 2016