- projekt uchwały nr 1/2017 w sprawie zezwolenia na nabycie nieruchomości na rzecz gminy Mikołów - skierowany do Komisji RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta

- projekt uchwały nr 2/2017 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Bluszcza - skierowany do Komisji RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta

- projekt uchwały nr 3/2017 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa - Borowa Wieś przy ul. Buczka II - skierowany do Komisji RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta

- projekt uchwały nr 5/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - skierowany do Komisji RM nr 2 ds. Budżetu oraz Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej

- projekt uchwały nr 6/2017 w sprawie dopłat do 1 m3 wody i 1 m3 odprowadzanych ścieków wynikających z taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Mikołów - skierowany do Komisji RM nr 2 ds. Budżetu oraz Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej

- projekt uchwały nr 4/2017 w sprawie udzielania pomocy finansowej powiatowi mikołowskiemu - skierowany do Komisji RM nr 2 ds. Budżetu oraz Komisji RM nr 6 ds. Społecznych

- projekt uchwały nr 7/2017 w sprawie skargi na Burmistrza Mikołowa

- projekt uchwały nr 8/2017 w sprawie nadania imienia placowi - skierowany do Komisji RM nr 1 ds. Samorządu

- projekt uchwały nr 9/2017 w sprawie wprowadzenia "Programu Karty Mieszkańca Gminy Mikołów" - skierowany do Komisji RM nr 6 ds. Społecznych

- projekt uchwały nr 10/2017 w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołowie - skierowany do Komisji RM nr 1 ds. Samorządu

- projekt uchwały nr 11/2017 w sprawie przyjęcia dokumentu "Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016 - 2020 z perspektywą do 2022 roku" - skierowany do Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej, Komisji RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta, Komisji RM nr 5 ds. Ochrony Środowiska oraz Komisji RM nr 6 ds. Społecznych

- projekt uchwały nr 12/2017 w sprawie uchylenia uchwały nr XX/471/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia zmian do uchwały nr XXVII/583/2013 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym gminy Mikołów na lata 2013 - 2017 oraz przyjęcia zmiany do uchwały nr XXVII/583/2013 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego p0rogramu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym gminy Mikołów na lata 2013 - 2017 - skierowany do Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej

- projekt uchwały nr 13/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

 

- projekt uchwały nr 16/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolonego - skierowany do Komisji RM nr 6 ds. Społecznych


- projekt uchwały nr 13/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok