- materiały dot. tematu wiodącego Sesji Rady Miejskiej: ochrona środowiska i przyrody - skierowane do Komisji RM nr 5 ds. Ochrony Środowiska 

- projekt uchwały nr 176/2016 w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2017 - skierowany do Komisji RM nr 6 ds. Społecznych

- projekt uchwały nr 177/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 - skierowany do Komisji RM nr 6 ds. Społecznych

- projekt uchwały nr 178/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 - skierowany do Komisji RM nr 6 ds. Społecznych

- projekt uchwały nr 180/2016 w sprawie wniesienia dodatkowego aportu rzeczowego do Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie - skierowany do Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej oraz Komisji RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta

- projekt uchwały nr 160/2016 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Fitelberga, obręb Mokre - skierowany do Komisji RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta

- projekt uchwały nr 172/2016
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Filaretów - skierowany do Komisji RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta

- projekt uchwały nr 173/2016
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Okrzei - skierowany do Komisji RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta

- projekt uchwały nr 174/2016
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej - skierowany do Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej oraz Komisji RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta


- projekt uchwały nr 182/2016
w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od tych opłat, a także trybu ich pobierania - skierowany do Komisji RM nr 6 ds. Społecznych

- projekt uchwały nr 183/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok - skierowany do Komisji RM nr 1 ds. Samorządu, Komisji RM nr 2 ds. Budżetu oraz Komisji RM nr 6 ds. Społecznych

- projekt uchwały nr 184/2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2025 - skierowany do Komisji RM nr 2 ds. Budżetu

- projekt uchwały nr 185/2016 w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów i studentów wytypowanych przez komisję ds. rozpatrywania wniosków o udzielenie stypendiów Burmistrza Mikołowa - skierowany do Komisji RM nr 6 ds. Społecznych

- projekt uchwały nr 186/2016 w sprawie organizacji wspólnej obsługi w zakresie zamówień publicznych, dla jednostek organizacyjnych gminy Mikołów oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi - skierowany do Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej oraz Komisji RM nr 6 ds. Społecznych

- projekt uchwały nr 188/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Mikołów o nazwie Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie i nadania jej statutu - skierowany do Komisji RM nr 6 ds. Społecznych

- projekt uchwały nr 189/2016 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/501/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Mikołów oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce w ramach wspólnej obsługi - skierowany do Komisji RM nr 6 ds. Społecznych

- projekt uchwały nr 187/2016 w sprawie organizacji wspólnej obsługi prawnej dla jednostek organizacyjnych gminy Mikołów oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi - skierowany do Komisji RM nr 6 ds. Społecznych

- projekt uchwały nr 190/2016 w sprawie zmiany treści § 1 Uchwały Nr XIX/455/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczych Straży Pożarnych - skierowany do  Komisji RM nr 1 ds. Samorządu oraz Komisji RM nr 2 ds. Budżetu

- projekt uchwały nr 175/2016
w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/1067/2014 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków - skierowany do Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej

- projekt uchwały nr 179/2016
w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/194/2011 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej będącej częścią inwestycji polegającej na budowie przyłączy kanalizacyjnych do gminnej siec kanalizacyjnej ze środków budżetu miasta Mikołowa - skierowany do Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej

- projekt uchwały nr 181/2016
w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz wieczystego użytkowania - skierowany do Komisji RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta