- projekt uchwały nr 156/2016 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. św. Wojciecha - skierowany do Komisji RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta

- projekt uchwały nr 158/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok - skierowany do Komisji RM nr 2 ds. Budżetu

- projekt uchwały nr 157/2016 w sprawie przyjęcia "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mikołów na lata 2015 - 2018" - skierowany do Komisji RM nr 5 ds. Ochrony Środowiska

- projekt uchwały nr 161/2016 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu - skierowany do Komisji RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta 

- projekt uchwały nr 159/2016 w sprawie przeznaczenia do zbycia działek położonych w Mikołowie, obręb Śmiłowice - skierowany do Komisji RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta 

- projekt uchwały nr 164/2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - skierowany do Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej

- projekt uchwały nr 165/2016 w sprawie zmiany uchwały nr VIII/133/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - skierowany do Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej

- materiały przygotowane przez Zakład Inżynierii Miejskiej w Mikołowie dot. gospodarki wodno-ściekowe - skierowane do Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej

- projekt uchwały nr 166/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 r. - skierowany do Komisji RM nr 1 ds. Samorządu, Komisji RM nr 2 ds. Budżetu, Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej, Komisji RM nr 6 ds. Społecznych oraz Komisji RM nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji

- projekt uchwały nr 167/2016 w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/286/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej - skierowany do Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej

- projekt uchwały nr 168/2016 w sprawie upoważnienia Burmistrza Mikołowa do podjęcia działań zmierzających do utworzenia Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Mikołowie - skierowany do Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej

- projekt uchwały nr 169/2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2025 - skierowany do Komisji RM nr 2 ds. Budżetu

- projekt uchwały nr 170/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu - skierowany do Komisji RM nr 2 ds. Budżetu