- projekt uchwały nr 116/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. M. Dzieńdziela w Mikołowie, stanowiącej własność gminy Mikołów - skierowany do Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej

- projekt uchwały nr 119/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/401/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów - skierowany do Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej

- projekt uchwały nr 123/2016 w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzaju materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane - skierowany do Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej

- projekt uchwały nr 124/2016 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. prof. Hubera, obręb Mikołów - skierowany do Komisji RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta

- sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok - skierowane do Komisji RM nr 6 ds. Społecznych

- informacja przygotowana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie dotycząca tematu sportu w mieście - skierowana do Komisji RM nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji

- sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2015 roku - skierowane do Komisji RM nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji

- projekt uchwały nr 125/2016 w sprawie zaproszenia w roku 2017 do osiedlenia w ramach repatriacji jednej rodziny polskiego pochodzenia zamieszkałej na terenie Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kyrgyskiej, Republiki Tadżykistanu, Republiki Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej - w celu osiedlenia na terenie gminy Mikołów - skierowany do Komisji RM nr 6 ds. Społecznych

- projekt uchwały nr 126/2016 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. 15 Grudnia 7, obręb Mokre - skierowany do Komisji RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta

- projekt uchwały nr 127/2016 w sprawie przystąpienia gminy Mikołów do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 dla osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostępne i efektywne uslugi społeczne i zdrowotne dla Poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych - konkurs - skierowany do Komisji RM nr 6 ds. Społecznych 

- projekt uchwały nr 128/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składu stałych komisji Rady Miejskiej Mikołowa - uzupełniony

- projekt uchwały nr 129/2016 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi - skierowany do Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej

- projekt uchwały nr 133/2016 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa - Borowa Wieś przy ul. Buczka II - skierowany do Komisji RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta

- projekt uchwały nr 136/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów - skierowany do Komisji RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta 

- projekt uchwały nr 131/2016 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa - Paniowy przy ul. Mokierskiej i Zagrodowej - skierowany do Komisji RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta

- projekt uchwały nr 132/2016 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa - Paniowy przy ul. Przelotowej - skierowany do Komisji RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta

- projekt uchwały nr 134/2016
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - skierowana do Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej

- projekt uchwały nr 135/2016
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Mikołów dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli oraz dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy Mikołów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania - skierowany do Komisji RM nr 2 ds. Budżetu oraz Komisji RM nr 6 ds. Społecznych

- projekt uchwały nr 137/2016
w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich w Mikołowie - skierowany do Komisji RM nr 6 ds. Społecznych

- projekt uchwały nr 138/2016
w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Mikołów o nazwie Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie i nadania jej statutu - skierowany do Komisji RM nr 6 ds. Społecznych

- projekt uchwały nr 139/2016
w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Mikołów oraz zakres obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi - skierowany do Komisji RM nr 6 ds. Społecznych 

- projekt uchwały nr 140/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok - skierowany do Komisji RM nr 1 ds. Samorządu, Komisji RM nr 2 ds. Budżetu, Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej, Komisji RM nr 6 ds. Społecznych oraz Komisji RM nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji 

- projekt uchwały nr 143/2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2025 - skierowany do Komisji RM nr 2 ds. Budżetu 

- informacja dotycząca działalności Miejskiego Domu Kultury w 2015 roku

- projekt uchwały nr 130/2016 w sprawie stwierdzenia braku podstaw do wygaszenia mandatu radnego Sylwestra Czarnoty