- projekt uchwały nr 50/2016 w sprawie dofinansowania zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie - skierowany do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i Komisji RM Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej

- projekt uchwały nr 51/2016 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Mikołowie w rejonie ul. Wrzosowej - skierowany do Komisji RM Nr 1 ds. Samorządu 

- projekt uchwały nr 52/2016 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od tych opłat, a także trybu ich pobierania - skierowany do Komisji RM Nr 6 ds. Społecznych

- projekt uchwały nr 53/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru nr 9 określonego dla potrzeb planu jako Borowa Wieś - skierowany do Komisji RM Nr 4 ds. Rozwoju Miasta

- projekt uchwały nr 55/2016 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Mikołowa na temat budżetu miasta Mikołowa na 2017 rok - skierowany do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu Projekt uchwały został wycofany - zostanie wprowadzony nowy projekt uchwały

- projekt uchwały nr 56/2016 w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie - skierowany do Komisji RM Nr 6 ds. Społecznych oraz Komisji RM Nr 9 - Statutowej 

- sprawozdanie z działalności Żłobka Miejskiego im. Tadeusza Więcka w Mikołowie - skierowane do Komisji RM Nr 6 ds. Społecznych 

- sprawozdanie z zakończenia realizacji projektu pn. "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej miasta Mikołów" - skierowane do Komisji RM Nr 3 ds. Gospodarki Miejskie

- projekt uchwały nr 79/2016 w sprawie przyjęcia "Podstrategii - Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych na lata 2016-2025" w ramach projektu partnerskiego "J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST" - skierowany do Komisji RM Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej

- projekt uchwały nr 61/2016 w sprawie podjęcia działań związanych z przygotowaniem budżetu obywatelskiego na rok 2016 - skierowany do Komisji RM Nr 6 ds. Społecznych oraz Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu

- projekt uchwały nr 57/2016 w sprawie zmian niektórych zapisów "Wieloletniego programu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym gminy Mikołów na lata 2013-2017" - skierowany do Komisji RM Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej 

- projekt uchwały nr 63/2016 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa - Borowa Wieś przy ul. Buczka - skierowany do Komisji RM Nr 4 ds. Rozwoju Miasta

- projekt uchwały nr 64/2016 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa - Borowa Wieś przy ul. Buczka II - skierowany do Komisji RM Nr 4 ds. Rozwoju Miasta

- projekt uchwały nr 65/2016 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa - Centrum przy ul. Górniczej - skierowany do Komisji RM Nr 4 ds. Rozwoju Miasta

- projekt uchwały nr 66/2016 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa - Bujaków przy ul. Hutniczej - skierowany do Komisji RM Nr 4 ds. Rozwoju Miasta

- projekt uchwały nr 67/2016 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa - Paniowy przy ul. Krętej - część I - skierowany do Komisji RM Nr 4 ds. Rozwoju Miasta

- projekt uchwały nr 70/2016 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa - Centrum przy ul. Młyńskiej - skierowany do Komisji RM Nr 4 ds. Rozwoju Miasta

- projekt uchwały nr 71/2016 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa - Paniowy przy ul. Mokierskiej i Zagrodowej - skierowany do Komisji RM Nr 4 ds. Rozwoju Miasta 

- projekt uchwały nr 72/2016 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa - Paniowy przy ul. Mokierskiej i Zagrodowej - skierowany do Komisji RM Nr 4 ds. Rozwoju Miasta

- projekty uchwał nr 73/2016 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa - Borowa Wieś przy ul. Oświęcimskiej - skierowany do Komisji RM Nr 4 ds. Rozwoju Miasta

- projekt uchwały nr 74/2016 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa - Borowa Wieś przy ul. Piaskowej - skierowany do Komisji RM Nr 4 ds. Rozwoju Miasta

- projekt uchwały nr 75/2016 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa dla terenu Reta, Reta Śmiłowicka w rejonie ul. Reta Śmiłowicka I - skierowany do Komisji RM Nr 4 ds. Rozwoju Miasta

- projekt uchwały nr 76/2016 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa dla terenu Reta, Reta Śmiłowicka w rejonie ul. Reta Śmiłowicka II - skierowany do Komisji RM Nr 4 ds. Rozwoju Miasta

- projekt uchwały nr 77/2016 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa - Borowa Wieś przy ul. Równoległej - skierowany do Komisji RM Nr 4 ds. Rozwoju Miasta

- projekt uchwały nr 78/2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu przy ul. Matejki - skierowany do Komisji RM Nr 4 ds. Rozwoju Miasta 

- projekt uchwały nr 62/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok - skierowany do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu, Komisji RM Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej oraz Komisji RM Nr 6 ds. Społecznych 

- projekt uchwały nr 62/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok - skierowany do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu, Komisji RM Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej oraz Komisji RM Nr 6 ds. Społecznych 

- projekt uchwały nr 80/2016 w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów - skierowany do Komisji RM Nr 6 ds. Społecznych

- sprawozdanie z Zarządu Szkół i Przedszkoli Mikołowskich dot. mikołowskiej oświaty - skierowane do Komisji RM Nr 6 ds. Społecznych

- projekt uchwały nr 59/2016 w sprawie przyjęcia "Podstrategii przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025" w ramach projektu partnerskiego pn. "J-ednolia S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST" - skierowany do Komisji RM Nr 6 ds. Społecznych 

- projekt uchwały nr 58/2016 w sprawie przyjęcia "Podstrategii rozwiązywania problemów demograficznych (dostosowanie oferty samorządów do cyklu życia człowieka; projekty na rzecz dzieci i młodzieży, osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym; rozwój usług z zakresu edukacji, opieki zdrowotnej; kultury i rekreacji) obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025" w ramach projektu partnerskiego pn. "J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST" - skierowany do Komisji RM Nr 6 ds. Społecznych
- projekt uchwały nr 60/2016
w sprawie przyjęcia "Podstrategii ds. lokalnego rynku pracy, wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025" w ramach projektu partnerskiego "J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST" - skierowany do Komisji RM Nr 6 ds. Społecznych