- projekt uchwały nr 12/2016 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Mikołowie przy Placu 750-lecia - skierowany do Komisji RM Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej i Komisji RM Nr 4 ds. Rozwoju Miasta

 - projekt uchwały nr 13/2016 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Kościuszki - skierowany do Komisji RM Nr 4 ds. Rozwoju Miasta  

- projekt uchwały nr 15/2016 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mikołów w 2016 roku - skierowany do Komisji RM Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej

- projekt uchwały nr 14/2016 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. ks. Franciszka Górka, obręb Bujaków - skierowany do Komisji RM Nr 4 ds. Rozwoju Miasta

- projekt uchwały nr 16/2016 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Mikołowa za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze instytucji kultury - skierowany do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu

- projekt uchwały nr 17/2016 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Mikołów oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu - skierowany do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu

- projekt uchwały nr 18/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok - skierowany do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu

- projekt uchwały nr 19/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok - skierowany do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu, Komisji RM Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej oraz Komisji RM Nr 5 ds. Ochrony Środowiska

- projekt uchwały nr 20/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok - skierowany do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i Komisji RM Nr 6 ds. Społecznych


- projekt uchwały nr 21/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok - skierowany do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i Komisji RM Nr 6 ds. Społecznych

- projekt uchwały nr 22/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok - skierowany do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i Komisji RM Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej

- projekt uchwały nr 23/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok - skierowany do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i Komisji RM Nr 6 ds. Społecznych

- projekt uchwały nr 25/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok - skierowany do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i Komisji RM Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji

- projekt uchwały nr 26/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok - skierowany do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i Komisji RM Nr 6 ds. Społecznych

- projekt uchwały nr 27/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok - skierowany do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i Komisji RM Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej

- projekt uchwały nr 28/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok - skierowany do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i Komisji RM Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej

- projekt uchwały nr 34/2016 w sprawie wystąpienia do członków parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej o zmodyfikowanie prawa w zakresie obowiązku wykaszania traw i chwastów oraz roślin obcych przez właścicieli nieruchomości - skierowany do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i Komisji RM Nr 5 ds. Ochrony Środowiska   

- Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu mikołowskiego za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. - skierowany do Komisji RM Nr 1 ds. Samorządu i Komisji RM Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej

- projekt uchwały nr 36/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Paniowy - skierowany do Komisji RM Nr 4 ds. Rozwoju Miasta

- projekt uchwały nr 37/2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów - skierowany do Komisji RM Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej

- Informacja dot. kosztów gospodarki odpadami komunalnymi w 2015 roki - skierowana do Komisji RM Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej

- Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych podstrategii przygotowanych w ramach projektu pn. "J-ednolita S-trategi T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST" - skierowany do Komisji RM Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej, Komisji RM Nr 6 ds. Społecznych oraz Komisji RM Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji

- projekt uchwały nr 30/2016 w sprawie przyjęcia „Podstrategii promocji obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025 (w tym Strategii Marki Powiatu Mikołowskiego)” w ramach projektu partnerskiego „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST” - skierowany do Komisji RM Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji

- projekt uchwały nr 31/2016
w sprawie przyjęcia „Podstrategii przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025” w ramach projektu partnerskiego „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST” - skierowany do Komisji RM Nr 6 ds. Społecznych
 

- projekt uchwały nr 32/2016 w sprawie przyjęcia „Podstrategii rozwiązywania problemów demograficznych (dostosowanie oferty samorządów do cyklu życia człowieka; projekty na rzecz dzieci i młodzieży, osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym; rozwój usług z zakresu edukacji, opieki zdrowotnej, kultury i rekreacji) obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025” w ramach projektu partnerskiego „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST” - skierowany do Komisji RM Nr 6 ds. Społecznych

- projekt uchwały nr 33/2016
w sprawie przyjęcia „Podstrategii ds. lokalnego rynku pracy, wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025” w ramach projektu partnerskiego „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST” - skierowany do Komisji RM Nr 6 ds. Społecznych

- projekt uchwały nr 35/2016
w sprawie przyjęcia „Podstrategii informatyzacji obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025” w ramach projektu partnerskiego „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST” - skierowany do Komisji RM Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej    

- projekt uchwały nr 24/2016 w sprawie zmiany załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XVI/381/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016 - skierowany do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i Komisji RM Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej

- projekt uchwały nr 29/2016
w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok - skierowany do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i Komisji RM Nr 6 ds. Społecznych

- gospodarka mieszkaniowa informacje za okres 2015-2016 - skierowane do Komisji RM Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej 

- projekt uchwały nr 38/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok - skierowany do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i Komisji RM Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej

- projekt uchwały nr 39/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok - skierowany do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu

- projekt uchwały nr 40/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok - skierowany do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu

- projekt uchwały nr 41/2016 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2017 - skierowany do Komisji RM Nr 1 ds. Samorządu i Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu 

- projekt uchwały nr 42/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu - skierowany do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i Komisji RM Nr 6 ds. Społecznej 

- projekt uchwały nr 43/2016 w sprawie zmiany załącznika Nr 13 do uchwały Nr XVI/381/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016 - skierowany do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i Komisji RM Nr 6 ds. Społecznych

- projekt uchwały nr 46/2016  w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok - skierowany do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu

- projekt uchwały nr 47/2016
w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok - skierowany do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu