Mikołów, dnia 14.12.2015 r.

RADA MIEJSKA  
   MIKOŁOWA                                                                    

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej, zwołuje na 22 grudnia 2015 r. na godz. 17:00  XV Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, w budynku przy ul. K. Miarki 15.   

Porządek obrad:

Otwarcie Sesji –   

 1. Stwierdzenie prawomocności Sesji.  
 2. Wybór sekretarzy.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Część uroczysta - wręczenie odznaczeń
 5. Przyjęcie protokołu.
 6. Interpelacje Radnych.
 7. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
 8. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej Mikołowa na 2016.
 9. Zatwierdzenie planów pracy komisji Rady na 2016 rok. 
10. Podjęcie uchwał w sprawie:  

 - uchylenia Uchwały nr XIV/326/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2030 - druk nr 1;

- zmiany załącznika nr 9 Uchwały nr IV/24/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2015 – druk nr 2;
- zmian w budżecie na 2015 rok – druki od nr 3 – 3l;
- uchylenia Uchwały nr XIII/296/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 – druk nr 3Ł;
- uchylenia Uchwały nr XIII/297/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok – druk nr 3m;
- zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015–2025 – druk nr 4 (doręczony w dniu Sesji);
- udzielania pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu - druki nr 5 – 5a;
- finansowego wsparcia Policji druki nr 6 – 6a;
- udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Śląskiego w roku 2016 - druki nr 7 – 7a;
- zawierania porozumień pomiędzy Gminą Mikołów a innymi gminami i miastami, dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii kościołów i związków wyznaniowych, wpisanych do Rejestru kościołów i związków wyznaniowych, prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz kościołów i związków wyznaniowych działających na podstawie odrębnych ustaw – druk nr 8;
 - regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów – druk nr 9;
- zmiany Uchwały nr VIII/134/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczona opłatę przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami – druk nr 10;
- przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Szafranka 4 – druk nr 10a;
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa (ulice: Buczka, Hutnicza, Równoległa, Kukułcza, Młyńska, Mokierska i Zagrodowa, Reta i Reta Śmiłowicka II, Reta i Reta Śmiłowicka I, Oświęcimska, Kręta, 15 Grudnia i Kręta, Górnicza – druki nr 11 – 11k;
- zmiany uchwały w sprawie powołania składu stałych i doraźnych komisji Rady Miejskiej Mikołowa – druk nr 12. 

11. Informacje Przewodniczącego Rady.     
12. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
13. Wolne głosy i wnioski. 

 

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

                     Michał Rupik 

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.