RADA MIEJSKA                                          Mikołów, dnia 16.11.2015 r. 

   MIKOŁOWA  

                                                                                  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej, zwołuje na 24 listopada 2015 r. na godz. 1700  XIV Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, w budynku przy ul. K. Miarki 15.  

Porządek obrad:

Otwarcie Sesji –   

1. Stwierdzenie prawomocności Sesji.  
2. Wybór sekretarzy.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu.
5. Interpelacje Radnych.
6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
7. Temat wiodący: informacja nt. sportu w mieście.      
8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 - zmian w budżecie na 2015 rok – druki od nr 1 – 1g;
- zmiany załącznika nr 9 Uchwały nr IV/24/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2015 – druk nr 2;
- zmian w budżecie na 2015 rok – druki od nr 3 – 3b;
- zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015–2025 – druk nr 4; (doręczony w dniu Sesji);
- określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych – druk nr 5;
- zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r–druk nr6;
- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok – druk nr 7;
- opłaty targowej na 2016 rok – druk nr 8;
- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 – druk nr 9;
- przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 – druk nr 9a;
- przyjęcia Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2016 – druk nr 10;
- zmieniająca załącznik do Uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym Gminy Mikołów na lata 2013 – 2017 – druk nr 11;
- odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego – druk nr 12;
- zmiany miejscowego planu zagosp. przestrzennego m. Mikołowa dla terenu przy ul. Cichej – druk nr 13;
- miejscowego planu zagosp. przestrzennego m. Mikołowa dla terenu przy zbiegu ul. 22Lipca i Cieszyńskiej – druk nr 13a;
- przystąpienia do sporządzenia planu zagosp. przestrzennego m. Mikołów dla obszaru Kamionka – druk nr13b;
- przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów – druk nr 14;
- zmiany miejscowego planu zagosp. przestrzennego m. Mikołowa – Bujaków przy ul. Akacjowej-Cyprysów-Korfantego – druk nr 15;
- zmiany miejscowego planu zagosp. przestrzennego m. Mikołowa–Paniowy przy ul. Rusinów–druk nr16;
- wyłączenia Przewodniczącego Komisji nr 8 Rewizyjnej od udziału w działaniach komisji dot. rozpatrzenia zastrzeżeń co do legalności sprawowania mandatu przez radnego Krzysztofa Żura. 

9. Informacje Przewodniczącego Rady.

10. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
11. Wolne głosy i wnioski. 

 

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA 

                    Michał Rupik 

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.