RADA MIEJSKA                                                 Mikołów, dnia 19.10.2015 r.

 MIKOŁOWA                                                                             

        Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej, zwołuje na 27 października 2015 r. na godz. 1700  XIII Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, w budynku przy ul. K. Miarki 15.  

Porządek obrad:

Otwarcie Sesji –   

1. Stwierdzenie prawomocności Sesji.    

2. Wybór sekretarzy. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu.  

5. Interpelacje Radnych. 

6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje. 

7. Tematy wiodące:  

- informacja o realizacji zaplanowanych inwestycji finansowanych ze środków własnych i poza budżetowych Gminy;
- wnioski do budżetu na 2016 rok.    

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu – druk nr 1;
- zmiany załącznika nr 9 Uchwały nr IV/24/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2015 – druk nr 2;
- zmian w budżecie na 2015 rok – druki nr 3 – 3h;
- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2015 – druk nr 3i;
- zmian w budżecie na 2015 rok – druk nr 3j;
- emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – druk nr 3k;
- zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015–2025 – druk nr 4; (doręczony w dniu Sesji);
- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok – druk nr 5;
- opłaty targowej na 2016 rok – druk nr 6;
- zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zb. odprowadzania ścieków – druk nr 7;
- dopłat do cen 1 m3 wody i 1 m 3 odprowadzanych ścieków wynikających z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Mikołów, które obowiązują w okresie 01.12.2015 r. – 30.11.2016r. – druk nr 8;
- przyznania stypendiów dla uczniów i studentów wytypowanych przez komisję ds. rozpatrywania wniosków o udzielenie stypendiów Burmistrza Mikołowa – druk nr 9;
- ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych – druk nr 10;
- wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r. – druk nr 11;
- połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie i Mikołowskiego Impresariatu Kultury w Mikołowie i utworzenia Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie – druk nr 12;
- upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym– druk nr 13;
- zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Łaziska Górne a Gminą Mikołów na organizowanie przez Gminę Łaziska Górne publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na linii: „N Łaziska” – druk nr 14;
- przystąpienia Gminy Mikołów do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.6 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – druk nr 15;

- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia terminowej umowy dzierżawy  nieruchomości – druk nr 16;
- zamiany nieruchomości położonych przy Rynku w Mikołowie – druk nr 17;
- przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Strzechy – druk nr 18;
- przystąpienia do sporządzenia m. planu zagosp. przestrzennego dla obszaru Gronie – druk nr 19;
- przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Przestrzennego miasta Mikołowa – druk nr 20.

  9. Informacje Przewodniczącego Rady.     

10. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.

11. Wolne głosy i wnioski.

                PRZEWODNICZĄCY
       RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

                     Michał Rupik 

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.