RADA MIEJSKA                                                                                              Mikołów, dnia 17.08.2015 r. 

    MIKOŁOWA  

                                                                                  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U.  z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej, zwołuje na 25 sierpnia 2015 r.  na godz. 1700  XI Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, w budynku przy ul. K. Miarki 15.   

 

Porządek obrad:

Otwarcie Sesji –   

1. Stwierdzenie prawomocności Sesji.    

2. Wybór sekretarzy. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu.  

5. Interpelacje Radnych. 

6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje. 

7. Tematy wiodące:  

- przyjecie sprawozdań z działalności instytucji kultury za 2014 rok;

- omówienie działań Gminy w zakresie ochrony zabytków – stan faktyczny i potrzeby.    

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zmian w budżecie na 2015 rok – druk nr 1;

- zmiany załącznika nr 9 Uchwały nr IV/24/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2015 – druk nr 2;

- zmian w budżecie na 2015 rok – druki nr 3 – 3m;

- zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015–2025 – druk nr 4; (doręczony w dniu Sesji);

- porozumienia między Gminą Mikołów a Gminą Orzesze – druk nr 5;

- przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonych w Mikołowie (przy ul.: Krakowskiej, Poprzecznej, Długiej, Kol. Huta) – druki nr 6 - 6c;

- zasad usytuowania na ternie gminy Mikołów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – druk nr 7;

- określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe                 – druk nr 8;

- utworzenia obwodów do głosowania w szpitalach i ośrodku dla niepełnosprawnych w Mikołowie – Borowej Wsi   – druk nr 9;

- zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników–druk nr 10;

- zmiany Statutu Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie – druk nr 11;

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu przy ul. Podleskiej – druk nr 12;

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Centrum – druk nr 13;

- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa – druki 14 – 14b;

- zmiany uchwały nr X/207/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 czerwca 2015 r. dotyczącej zasad                            i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Mikołowa na temat budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego) miasta Mikołowa na 2016 rok – druk nr 15,

- zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata            2014-2017 – druk nr 16,

- przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mikołów na lata                2015-2032” – druk nr 17.   

  9. Informacje Przewodniczącego Rady.       

10. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał. 

11. Wolne głosy i wnioski.

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa

                                                                                                                      Michał Rupik

 

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia           od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.