RADA MIEJSKA                                      Mikołów, dnia 18.05.2015 r. 

   MIKOŁOWA  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej, zwołuje na 26 maja 2015 r. na godz. 1700  IX Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, która odbędzie się w siedzibie Śląskiego Ogrodu Botanicznego – Sośnia Góra - ul. Sosnowa 5.

Porządek obrad:

 Otwarcie Sesji –  

1. Stwierdzenie prawomocności Sesji.  
2. Wybór sekretarzy.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu.
5. Interpelacje Radnych.
6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
7. Tematy wiodące:   
- polityka społeczna Gminy,
- ochrona środowiska i przyrody.  
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie na 2015 rok – druki nr 1 – 1c;
- zmiany załącznika nr 9 Uchwały nr IV/24/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2015 – druk nr 2;
- zmian w budżecie na 2015 rok – druki nr 3 – 3d;
- zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015–2025 – druk nr 4; (doręczony w dniu Sesji);
- zaliczenia dróg do kategorii publicznych dróg gminnych oraz określenia przebiegu tych dróg - druk nr 5;
- pozbawienia części publicznej drogi gminnej dotychczasowej kategorii oraz wyłączenia tej części drogi z użytkowania – druk nr 6;
- przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Skłodowskiej – druk nr 7;
- warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego – druk nr 8
  9. Informacje Przewodniczącego Rady.
10. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
11. Wolne głosy i wnioski.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

                    Michał Rupik  


Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.

 Dla chętnych będzie zorganizowany transport – wyjazd o godz. 1630 z parkingu przy Urzędzie Miasta