Mikołów, dnia 23.03.2015 r.    

RADA MIEJSKA

     MIKOŁOWA              

                                                                    

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U.  z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej, zwołuje na 31 marca 2015 r. na godz. 1700  VII Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, w budynku przy ul. K. Miarki 15.

Porządek obrad:

 Otwarcie Sesji –

1. Stwierdzenie prawomocności Sesji.  

2. Wybór sekretarzy.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołów z Sesji Nr V i VI/2015.

5. Interpelacje Radnych.

6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.

7. Tematy wiodące:   

  • omówienie działalności szkół i przedszkoli,
  • przedstawienie stanu realizacji inwestycji prowadzonych przez Zakład Inżynierii Miejskiej, zgodnie z wnioskiem złożonym na Sesji w dniu 17 marca br.

 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

- odwołania Skarbnika Gminy Mikołów – druk nr 1;

- powołania Skarbnika Gminy Mikołów – druk 1a;

- powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej Mikołowa nr 11 ds. Budżetu obywatelskiego – druk nr 2;

- zmian w budżecie na 2015 rok – druki nr 3 – 3c;

- zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015–2025 – druk 4; (doręczony w dniu Sesji);

- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu druk nr 5;

- stypendiów dla uczniów i studentów  – druk nr 6;

- uchwalenia Lokalnego Programu Osłonowego – druk nr 7;

- udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów na modernizację ogrzewania, zakup i montaż urządzeń do pozyskiwania odnawialnych źródeł energii – druk nr 8;

- zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność lub będącymi w posiadaniu Gminy Mikołów – druk nr 9;

- odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego –  druk nr 10;

- przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. św.Wojciecha 13 – druk nr 11;

- nadania nazwy ulicy Forsycji – druk nr 12;

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – druki nr 13 – 13j.

9. Informacje Przewodniczącego Rady.     

10. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.

11. Wolne głosy i wnioski.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

 

                    Michał Rupik  

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.