RADA MIEJSKA   

MIKOŁOWA  

                                                                                                  

Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej, na wniosek Burmistrza Mikołowa zwołuje na dzień 17 marca 2015 roku na godz. 1700 VI Sesję – nadzwyczajną – Rady Miejskiej Mikołowa, w budynku przy ul. K. Miarki 15.

 

Porządek obrad:

 

Otwarcie Sesji –

1. Stwierdzenie prawomocności Sesji.  

2. Wybór sekretarzy.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

- przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2025;

- zmiany uchwały budżetowej nr IV/24/2015 z dnia 27 stycznie 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015;

- przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mikołów.

4. Zamknięcie Sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY                        

RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

            

 Michał Rupik   

 

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zaproszenie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.