RADA MIEJSKA                                         

MIKOŁOWA          

 Mikołów, dnia 17.02.2015 r.                                                            

        Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej, zwołuje na 24 lutego 2015 r. na godz. 1700  V Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, w budynku przy ul. K. Miarki 15.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie Sesji –

1. Stwierdzenie prawomocności Sesji.  

2. Wybór sekretarzy.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z Sesji Nr III i IV/2015.

5. Interpelacje Radnych.

6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.

7. Tematy wiodące:   

- przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa w mieście w 2014 roku,

- przedstawienie sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw oraz rzemiosła w Mikołowie.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zmian w budżecie na 2015 rok – druk nr 1;

- zmiany załącznika Nr 9 do uchwały Nr IV/24/2015 z dnia 27.01.2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015 – druk nr 2;

- zmian w budżecie na 2015 rok – druki nr 3 – 3h;

- zmian w uchwale Rady Miejskiej Mikołowa Nr IV/24/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015 – druk nr 4;

- zmiany treści § 2 uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr II/6/2014 z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Śląskiego w roku 2015 – druk nr 5;  

- zmian w Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015–2025 – druk nr 6 (doręczony będzie w dniu Sesji);

- liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych – druk nr 7;

- określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów – druk nr 8;

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – druki nr 9 – 9h;

- zmiany Uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 – druk nr 10;

- zmiany Uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. –druk nr 10a;

- przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mikołów – druk nr 11;

- wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Mikołów – druk nr 11a;

- zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 5 im. Gustawa Morcinka w Mikołowie, przy ul. Katowickiej 24, polegającego na likwidacji Oddziału Przedszkolnego – druk nr 12;

- zmiany Uchwały w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkól i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Mikołów oraz rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, warunków i sposobów ich przyznawania – druk nr 13.

 9. Informacje Przewodniczącego Rady.     

10. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.

11. Wolne głosy i wnioski.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

                    Michał Rupik  

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.