RADA MIEJSKA

   MIKOŁOWA                                                                                                 Mikołów, dnia 19.01.2015 r.

 

        Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej, zwołuje na 27 stycznia 2015 r. na godz. 1700  IV Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, w budynku przy ul. K. Miarki 15.

Proponowany porządek obrad:

 Otwarcie Sesji –

  1. Stwierdzenie prawomocności Sesji.  

 2. Wybór sekretarzy.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z Sesji Nr III/2015.
 5. Interpelacje Radnych.
 6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
 7. Uchwalenie Wieloletniej prognozy finansowej miasta Mikołowa na lata 2015 - 2025.
 8. Uchwalenie budżetu miasta Mikołowa na 2015 rok, w tym:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej;
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
c) odczytanie opinii Komisji Rady Nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
d) przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji Rady oraz wniosków Radnych;
e) dyskusja nad projektem budżetu i przegłosowanie ewentualnych wniosków;
f) podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2015.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia terminowych umów dzierżawy części nieruchomości – druk nr 1;
- przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Malinowej – druk nr 2.
10. Przedstawienie przez Burmistrza dokumentu: Koncepcja działań Gminy w świetle nowej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020.
11. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady na 2015 rok. 
12. Informacje Przewodniczącego Rady.     
13. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
14. Wolne głosy i wnioski.
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

           Michał Rupik  

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.