Uchwała Nr 4200/III/275/2020 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Mikołowa projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2032