Uchwała Nr 4200/III/274/2020 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok Miasta Mikołów