Uchwała Nr 4200/III/273/2020 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Mikołowa projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem