Mikołów, dnia 07.12.2020 r.

RADA MIEJSKA MIKOŁOWA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842), Przewodnicząca Rady Miejskiej zwołuje na dzień 15 grudnia 2020 r. na godz. 1600 XXXV Sesję Rady Miejskiej Mikołowa.

Posiedzenie zostanie przeprowadzone w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji nr XXXIII oraz XXXIV/2020.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej lata 2021–2032
 5. Uchwalenie budżetu miasta Mikołowa na 2021 rok, w tym:
  a) odczytanie projektu uchwały budżetowej;
  b) odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej;
  c) przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii komisji Rady Miejskiej oraz wniosków radnych;
  d) dyskusja nad projektem budżetu i przegłosowanie ewentualnych wniosków;
  e) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2021.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmian w budżecie na 2020 rok
  b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2031
  c) udzielenia pomocy finansowej powiatowi mikołowskiemu na dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień
  d) dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków
  e) stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik i worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
  f) zmiany Uchwały Nr XXV/573/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  g) zmiany uchwały nr XXIII/236/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości należących do Gminy Mikołów w najem lub dzierżawę przypadających Gminie Mikołów lub jej jednostkom organizacyjnym za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, wobec pogorszenia płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych
  h) uchylająca uchwałę w sprawie regulaminu korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Mikołowie
  i) Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie
  j) zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  k) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021
  l) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
  m) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych przy ul. Elsnera - obszar nr 1, przy ul. Oświęcimskiej - obszar nr 2, przy ul. Młyńskiej - obszar nr 3 w Mikołowie
  n) wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Mikołów
  o) określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o terminach i miejscu składania deklaracji oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
  p) zmiany uchwały Nr II/21/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od tych opłat, a także trybu ich pobierania 
 7. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej i komisji na 2021 rok.
 8. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.
 9. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
 12. Wolne głosy.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
Katarzyna Syryjczyk – Słomska  

Zgodnie z art. 25 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.