Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska:

  • w nawiązaniu do omawianego projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/500/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Mikołów o nazwie Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie i nadania jej statutu - w związku z pytaniami i wątpliwościami wynikłymi podczas posiedzenia Komisji Nr 6 ds. Społecznych, wystąpiła z wnioskiem o przedstawienie i omówienie na najbliższym posiedzeniu tejże Komisji zakresu zadań, obowiązków oraz aktualnego stanu zatrudnienia w Wydziale Oświaty oraz Centrum Usług Wspólnych;
  • zaproponowała, aby zorganizować spotkanie przewodniczących klubów radnych, Burmistrza oraz dyrektora Szpitala św. Józefa, w celu omówienia sytuacji szpitala w związku z decyzją Ministra Zdrowia o przekształceniu szpitala w jednoimienny covid-owy - tylko dla pacjentów zakażonych SARS-CoV-2, oraz potrzeby ewentualnego zwołania w trybie pilnym sesji nadzwyczajnej w tej sprawie;
  • zaproponowała rozważenie zmiany lokalizacji namiotu do pobierania wymazów do badań na obecność koronawirusa.