Mikołów, dnia 12.11.2020 r.

RADA MIEJSKA MIKOŁOWA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842), Przewodnicząca Rady Miejskiej zwołuje na dzień 24 listopada 2020 r. na godz. 1600 XXXIII Sesję Rady Miejskiej Mikołowa.

Posiedzenie zostanie przeprowadzone w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji nr: XXXI oraz XXXII/2020.
4. Temat wiodący: gospodarka odpadami komunalnymi.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2020 rok,
b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2031,
c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na rok 2020 (39.975,-zł),
d) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia-Dziennym Domu Pomocy,
e) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok,
f) stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik i worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
g) ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
h) stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
i) zmiany Uchwały nr XXI/500/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Mikołów o nazwie Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie i nadania jej statutu,
j) przyjęcia Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,
k) przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Szafranka,
l) ustanowienia służebności przesyłu,
m) przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej,
n) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021,
o) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
6. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.
7. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
10. Wolne głosy.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
Katarzyna Syryjczyk – Słomska

Zgodnie z art. 25 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.