Mikołów, dnia 02.11.2020 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa zawiadamia, że sesja Rady Miejskiej Mikołowa zaplanowana na 17.11.2020 r. zostaje przełożona na 24.11.2020 r.


Mikołów, dnia 02.11.2020 r.

RADA MIEJSKA MIKOŁOWA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842), Przewodnicząca Rady Miejskiej zwołuje na dzień 09 listopada 2020 r. na godz. 1600 XXXII Sesję Rady Miejskiej Mikołowa.

Posiedzenie zostanie przeprowadzone w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie Przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mikołów na lata 2020 – 2030,
b) w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok,
c) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2031.
4. Zamknięcie sesji.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
Katarzyna Syryjczyk – Słomska  

Zgodnie z art. 25 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.