Mikołów, dnia 15.10.2020 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa zawiadamia, że sesja Rady Miejskiej Mikołowa zwołana na 20 października br. na godzinę 16:00 w budynku przy ul. K. Miarki 15, na podstawie art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) zostanie przeprowadzona w trybie w trybie zdalnym. 


Mikołów, dnia 12.10.2020 r.

RADA MIEJSKA MIKOŁOWA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) Przewodnicząca Rady Miejskiej, zwołuje na 20 października 2020 r. na godz. 1600 XXXI Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, która odbędzie się w budynku Urzędu Miasta przy ul. K. Miarki 15.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXX/2020.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2020 rok,
b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2031,
c) udzielenia Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej,
d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok,
e) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu Pomocy w Mikołowie,
f) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mikołów w 2020 roku,
g) wystąpienia do Województwa Śląskiego o przebudowę Drogi Wojewódzkiej nr 925,
h) wystąpienia do Województwa Śląskiego o przebudowę Drogi Wojewódzkiej nr 928.
5. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.
6. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
9. Wolne głosy.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
Katarzyna Syryjczyk – Słomska  

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.