Burmistrz Mikołowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Gospodarki Mieniem
Praca w pełnym wymiarze czasu pracy po rozstrzygnięciu wyniku naboru.

Wymagania

I. Niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie;
2. Wykształcenie wyższe lub średnie;
3. W przypadku posiadania wykształcenie wyższego - minimum roczny staż pracy, natomiast w przypadku posiadania wykształcenia średniego - 3 letni staż pracy;
4. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych;
5. Nieposzlakowana opinia;
6. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;
8. Dobra znajomość przepisów w zakresie wykonywanych zadań:
- ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713);
- ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65);
- ustawy o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2204);
- ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną z dnia 13 października 1998 r., (Dz. U. Nr 133, poz. 872);
- ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1363).

II. Dodatkowe:

1. Preferowane doświadczenie zawodowe związane z zakresem zadań na oferowanym stanowisku;
2. Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne: umiejętność pracy w zespole, systematyczność, odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność, dyspozycyjność;
3. Umiejętność właściwej interpretacji aktów prawnych i redagowania pism urzędowych;
4. Umiejętność analitycznego i syntetycznego przedstawiania zagadnień;
5. Prawo jazdy kategorii B.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości do gminnego zasobu gruntów - wykup, zamiana, darowizna;
2. Regulacja własności gruntów pod drogi publiczne - art. 73 przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną;
3. Regulacja własności gruntów wydzielonych na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
4. Regulacja nieruchomości w trybie art. 115, 116 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wywłaszczanie przez Starostę Powiatu Mikołowskiego;
5. Regulacja nieruchomości przejętych na podstawie art. 12 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w tym udział w rozprawach administracyjnych, wizjach w terenie, wypłata odszkodowań;
6. Udział w wizjach w terenie.

IV. Informacja o warunkach zatrudnienia:

1. Miejsce pracy: budynek Urzędu Miasta, Rynek 16, 43-190 Mikołów;
2. Praca na jedną zmianę w pełnym wymiarze czasu pracy;
3. Obiekt nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo;
4. Praca przy monitorze ekranowym;
5. Możliwość uczestniczenia w szkoleniach;
6. Kandydat, który zostanie zatrudniony jest zobowiązany do doręczenia pracodawcy w ciągu 7 dni od dnia zatrudnienia - zaświadczenia o niekaralności z Ministerstwa Sprawiedliwości Krajowy Rejestr Karny;
7. Konieczność odbycia służby przygotowawczej zgodnie z art. 16 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1282).

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W wrześniu 2020 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej był niższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

1. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub świadectwa ukończenia szkoły średniej;
2. Świadectwa pracy, zaświadczenia jeśli kandydat jest zatrudniony - dokumentujące roczny staż pracy przy wykształceniu wyższym, natomiast przy wykształceniu średnim - dokumentujące 3 letni staż pracy;
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - Załącznik Nr 1 ;
4. CV;
5. List motywacyjny;
6. Formularz oświadczeń - Załącznik Nr 2 ;
7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na oferowanym stanowisku - Załącznik Nr 3 ;
8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (t.j. z 2019 r. poz. 1781) - Załącznik Nr 4 ;
9. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
10. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach.

Dokumenty można przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów, Rynek 16 lub składać w Urzędzie Miasta Mikołów, pokój nr 1 (Biuro Podawcze). Oferty muszą zawierać dopisek na kopercie ,,Oferta na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Mieniem w Urzędzie Miasta Mikołów”.
Termin składania i przesyłania ofert od dnia 06.10.2020 r. do dnia 19.10.2020 r. (decyduje data wpływu dokumentów aplikacyjnych do Urzędu Miasta Mikołów).
Oferty, które wpłyną po terminie do Urzędu Miasta, będą nieczytelne lub nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów określonych w punkcie VI nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania, będą informowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, których oferty nie będą spełniały wymagań zawartych w ogłoszeniu nie będą powiadamiane, natomiast będą mogły uzyskać telefoniczną informację w tej sprawie. Informacje związane z procedurą naboru udzielane będą w dniach i godzinach pracy Urzędu Miasta pod numerem (32) 3248410.