1. Rozpatrywanie spraw bieżących, związanych z przydzielonymi zadaniami Komisji oraz wnoszonymi przez mieszkańców.
 2. Zadania szczegółowe:
 • opiniowanie projektów uchwał dotyczących oświaty i wychowania, zdrowia, pomocy społecznej, bezrobocia oraz dotacji na cele społeczne;
 • opiniowanie projektów uchwał dotyczących zmian w budżecie oraz zmian w załącznikach zadań inwestycyjnych związanych z zakresem działań Komisji;
 • działania na rzecz osób bezdomnych,
 • analiza wykonania wniosków Komisji;
 • analiza raportów z wykonania Gminnych Programów Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok;
 • analiza realizacji programu współpracy gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2019 rok;   
 • rozliczenie wykonania budżetu miasta za 2019 rok;
 • rozliczenie wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 roku;
 • opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2020 rok; 
 • opracowanie wniosków do budżetu miasta na 2021 rok.
 1. Omówienie:
 • działalności szkół i przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów;
 • działalności Centrum Usług Wspólnych, Dziennego Domu Pomocy, Centrum Integracji Społecznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Mikołów;
 • wychowania przedszkolnego i zadań opiekuńczych realizowanych przez Żłobek Miejski;
 • pracy niepublicznych placówek oświatowych, przedszkolnych i opiekuńczych prowadzących działalność na terenie miasta;
 • współpracy gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi.
 1. Wizytacje:
 • Świetlicy Opiekuńczo-Specjalistycznej;
 • siedziby Fundacji Zakątek Pokoleń oraz Świetlicy Międzypokoleniowej, która znajduje się w budynku na os. A. Mickiewicza 12;
 • sołeckich przedszkoli.
 1. Wykonywanie innych zadań nie ujętych w planie pracy Komisji, które wynikną w trakcie roku.  

Przewodnicząca Komisji RM Nr 6
Ewelina Kukla