Uchwała Nr 4200/III/172/2020 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 8 września 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Mikołowa informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku