Mikołów, dnia 17.08.2020 r.

RADA MIEJSKA MIKOŁOWA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) Przewodnicząca Rady Miejskiej, zwołuje na 25 sierpnia 2020 r. na godz. 1600 XXIX Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, która odbędzie się w budynku Urzędu Miasta przy ul. K. Miarki 15.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji nr XXVII/2020 oraz XXVIII/2020.
4. Tematy wiodące:
a) pomoc społeczna,
b) kultura,
c) sport.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2020 rok;
b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2031;
c) emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (27.685,- zł na dofinasowanie zakupu podręczników i innych materiałów dla niepełnosprawnych uczniów);
e) wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Mikołów;
f) zmiany lokalnego programu pomocy społecznej;
g) projektu Statutu „Muzeum w Mikołowie (w organizacji)” w celu uzgodnienia z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
h) przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej przy ul. K. Miarki (dz. 3935/45; 3933/42);
i) przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej przy ul. Żwirki i Wigury (dz. 1869/106);
j) nadania nazwy ul. Lisów, Wilków, Zajęcy, Niedźwiedzi i Wiewiórek drogom wewnętrznym w Mikołowie;
k) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określanego jako Gniotek;
6. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.
7. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
10. Wolne głosy.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

Katarzyna Syryjczyk – Słomska

 Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.