Mikołów, dnia 15.06.2020 r.

RADA MIEJSKA MIKOŁOWA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa zwołuje na 23.06.2020 r. na godz. 16 00 XXVII Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, w budynku przy ul. K. Miarki 15.

Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji nr: XXIV/2020, XXV/2020, XXVI/2020.
4. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy;
a) przedstawienie raportu o stanie gminy,  
b) debata nad raportem,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi miasta Mikołowa wotum zaufania.
5. Wykonanie budżetu za 2019 rok:
a) przedstawienie:
1) sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa wraz z informacją o stanie mienia Gminy Mikołów oraz rocznego sprawozdania finansowego Gminy Mikołów za 2019 rok, 
2) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok,
3) rozpatrzenie sprawozdań z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa wraz z informacją o stanie mienia Gminy Mikołów oraz rocznego sprawozdania finansowego Gminy Mikołów za 2019 rok, 
4) odczytanie opinii komisji stałych rady,
5) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
6) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej;
b)podjęcie uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2019 rok,
2) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mikołowa z tytułu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2019 rok.   
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2020 rok;
b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2031;
c) określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Mikołów w roku szkolnym 2020/2021;
d) trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonym na terenie Gminy Mikołów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia jej wykorzystania;
e) zmiany Uchwały Nr XXIV/243/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji polegających na budowie urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania na terenie Gminy Mikołów;
f) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie;
g) zmiany uchwały nr LVIII/848/2002 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 sierpnia 2002 roku w sprawie utworzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego pn. „Dolina Jamny”;
h) przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach;
i) skargi na działania Burmistrza Mikołowa.
7. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.
8. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
11. Wolne głosy.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
Katarzyna Syryjczyk – Słomska

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.